Unicef Eesti
Eesti keeles Vene keeles UNICEF Eesti Kopli 12-305, Tallinn 10412, Telefon: + 372 6000 111 Faks: + 372 6000 222
Unicef Eesti
koos laste heaks Unicef Eesti
Unicef Eesti
Esileht Kes me oleme? Mida me teeme? Kuidas saab aidata? Unicef Eesti Sinule Unicef Eesti E-pood Kontakt
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Lapsele ja noorele
Unicef Eesti
Lapsevanemale
Unicef Eesti
Lapsed ja internet »
Unicef Eesti
Soovitused: laps ja internet »
Unicef Eesti
Nõuandeid »
Unicef Eesti
Kasulikud lingid »
Unicef Eesti
Abiks »
Unicef Eesti
Viited
Unicef Eesti
Osale
Unicef Eesti
Unicef Eesti
trüki lehekülg

Lapsed ja internet: huvitavaid fakte

Eestit iseloomustab koos Hollandi, Norra ja Suurbritanniaga nii laste internetikasutuse kui internetiriskide kõrge tase. 
18% lastest on veebist ostnud ilma vanemate nõusolekuta. 85% neist toodetest olid kingitused. Konkreetsete toodete hulka kuulusid kompressioonsokid ja sukad, Korea looduslike söögipulkade komplekt ja valguskivist söögiriistad. 
Eestis kasutab internetti 93% kõigist 6–17-aastastest lastest. Sellega jagab Eesti Hollandi ja Taaniga 27 Euroopa riigi seas 2. – 4. kohta. Esikohal on Soome, kus netti kasutab 94% lastest.
Eesti lapsed ja noored otsivad internetist enamasti meelelahutust, mänge ja lõbutsemist.
Ohuolukordadega on internetis kokku puutunud 57,7% Eesti lastest (Euroopas keskmiselt 30,8%). Seejuures teab 45,4% Eesti lastest, mida nendes olukordades ette võtta (Euroopa keskmine 66%).
Vanuse kasvades suurenevad ka riskid. Kui vaid 7% 6-8-aastastest lastest on netis suhelnud võõrastega (ja 2% võõraste täiskasvanutega), siis on sama teinud 49% 13-14-aastastest lastest (8% võõraste täiskasvanutega). Küberkiusamisega on kokku puutunud 42% 13-14-aastastest ning 11% 6-8-aastastest lastest. Küberkiusamist esineb Eestis teiste Lääne-Euroopa riikidega võrrelduna oluliselt rohkem.
Üldiselt kasutavad alla 11-aastased lapsed internetti vähem kui nende vanemad.
Vaid  pool Eesti emadest-isadest vestleb lapsega sageli sellest, mida laps võrgukeskkonnas teeb. Euroopa Liidu keskmine näitaja on 74%.
Eesti lapsed on keskmisest aktiivsemad oma vanematelt internetialase nõu ja abi küsimisel: seda on teinud 40% lastest. EL-is on see näitaja keskmiselt 32%.
Eesti lapsevanemad on võrdlemisi muretud lapsi puudutavate riskide suhtes. Näiteks 33% Eesti lapsevanematest tunneb muret võimaluse pärast, et tema last internetis kiusatakse. EL-is tervikuna on see näitaja 54%. 39% Eesti 6–17-aastaste laste vanematest on väga või mingil määral mures võimaluse pärast, et tema laps langeb sobimatu sisuga võrguflirdi ohvriks. Sama näitaja on Euroopa Liidus keskmiselt 60%.
Eestis on internetikasutusele vähemalt ühe piirangu seadnud mõnevõrra väiksem hulk emasid-isasid (32%) kui Euroopas keskmiselt (38%).
Samas kuulub Eesti koos Taani, Rootsi, Hollandi ja Islandiga nende väheste Euroopa riikide hulka, kus vanemad peavad reeglite kehtestamist interneti kasutamisele olulisemaks telerivaatamise piiramisest.
Vanemad kontrollivad laste internetikasutust mitmel viisil – kasutatakse nii arvutiaja piiramist, lapsega koos arvuti taga viibimist kui vestlemist internetikasutuse teemal. Neid strateegiaid eelistatakse selgelt tehnilistele, arvuti konfigureerimisega seotud meetoditele.
Eesti puhul on tehniliste sekkumisvahendite kasutamine Euroopa keskmisest tasemest oluliselt madalam (vastavalt 7% ja 27,6%). Ka Eesti koolides kasutatakse lubatud lehekülgede filtreerimist ja soovimatu sisu blokeerimist oluliselt vähem kui Euroopas keskmiselt (11,3% ja 30,8%).
Uuringutulemused viitavad, et mida vanemaks saab laps, seda vähem kontrollivad lapsevanemad tema internetikasutust.

Children and the Internet: interesting facts

Together with the Netherlands, Norway and the United Kingdom, Estonia is characterized by a high level of children's use of the Internet and Internet risks.
18% of children have made an online purchase without their parents consent. 85% of these products were gifts.
In Estonia, 93% of all children aged 6–17 use the Internet. With this, Estonia shares the 2nd - 4th place among the 27 European countries with the Netherlands and Denmark. Finland is in the first place, where 94% of children use the Internet.
Estonian children and young people mostly search the Internet for entertainment, games and entertainment. 57.7% of Estonian children have been exposed to dangerous situations on the Internet (30.8% on average in Europe). At the same time, 45.4% of Estonian children know what to do in these situations (European average 66%).
As you age, the risks increase. While only 7% of children aged 6-8 have interacted with strangers online (and 2% with stranger adults), 49% of children aged 13-14 (8% with stranger adults) have done so. 42% of 13-14 year olds and 11% of 6-8 year old children have been exposed to cyberbullying. Cyber ​​bullying is significantly more common in Estonia than in other Western European countries.
In general, children under the age of 11 use the Internet less than their parents.
Only half of Estonian mothers and fathers often talk to the child about what the child is doing online. The EU average is 74%.
Estonian children are more active than average in asking their parents for advice and help on the Internet: 40% of children have done so. In the EU, the figure is 32% on average.
Estonian parents are relatively concerned about the risks to children. For example, 33% of Estonian parents are concerned about the possibility of their child being bullied online. In the EU as a whole, the figure is 54%. 39% of parents of Estonian children aged 6–17 are very or somewhat concerned about the possibility that their child will fall victim to online flirting with inappropriate content. The same figure is 60% on average in the European Union.
In Estonia, at least one restriction on the use of the Internet has been set by a somewhat smaller number of mothers and fathers (32%) than in Europe on average (38%).
At the same time, Estonia, together with Denmark, Sweden, the Netherlands and Iceland, is one of the few European countries where parents consider the establishment of rules for the use of the Internet to be more important than restricting television viewing.
Parents control their children's use of the Internet in several ways - they limit the use of computer time, stay with the child behind the computer and talk about Internet use. These strategies are clearly preferred to technical methods of computer configuration.
In the case of Estonia, the use of technical intervention tools is significantly lower than the European average (7% and 27.6%, respectively). Estonian schools also use significantly less filtering of allowed pages and blocking of unwanted content than the European average (11.3% and 30.8%).
Research suggests that the older a child gets, the less parents have control over their use of the Internet.

e-pood Unicef Eesti
Külasta UNICEFi
e-poodi
Eesti keeles Vene keeles UNICEFi kodulehe uuendamist toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Unicef Eesti Unicef Eesti