Unicef Eesti
Eesti keeles Vene keeles Läti keeles UNICEF Eesti Auna 6, Tallinn 10317, Telefon: + 372 6000 111 Faks: + 372 6000 222
Unicef Eesti
koos laste heaks Unicef Eesti
Unicef Eesti
Esileht Kes me oleme? Unicef Eesti Mida me teeme? Unicef Eesti Kuidas saab aidata? Sinule E-pood Kontakt
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
UNICEF maailmas
Unicef Eesti
UNICEF Eestis
Unicef Eesti
Lapse õigused
Unicef Eesti
Lapse põhiõigused »
Unicef Eesti
Euroopa liidus »
Unicef Eesti
Uudised
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
trüki lehekülg

LAPSED EUROOPA LIIDU SÜDAMES

Pühendatud ÜRO Lapse Õiguste Konventsiooni 20ndale aastapäevale 2009.aastal

Laste õiguste üldine strateegia
JACQUES BARROT
Euroopa Komisjoni asepresident, Euroopa Komisjoni erivolinik õiguse, vabaduse ja turvalisuse alal

Laste õiguste edendamine on minu kui Euroopa Liidu Komisjoni liikme jaoks prioriteetse tähtsusega.
Laste arengu toetamine on mulle südamelähedane eesmärk. Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia on teinud ettepaneku üldise strateegia kehtestamiseks nii oma sise- kui välispoliitikas laste õiguse tagamisel.
On astutud konkreetseid samme parandamaks laste kaitset mistahes tüüpi vägivalla eest ning ollakse valmis kohanduma uute ohtudega, mida toob kaasa kaasaegne tehnoloogia, muuhulgas on asutatud üle-Euroopaline laste kõneliin – 116 000. Lapsed seisavad vastamisi ohtudega, nagu näiteks küberkiusamine ja -manipulatsioon, mida varem ei ole esinenud. Varasemalt olen välja pakkunud kaks seadusandlikku meedet, et tugevdada võitlust inimkaubanduse, laste seksuaalse väärtkohtlemise ja lasteporno vastu, mis võtab arvesse ka nimetatud riske.
Nende ettepanekute eesmärk on ära hoida korduvaid seksuaalkuritegusid läbi liikmesriikide koostöö arendamise, nii et ühes riigis vastutusele võetud kurjategija ei saaks teises riigis töötada lastega seotud ametikohtadel. Veelgi enam, riigid peaksid kaasa aitama karmimate karistuste kehtestamisele, võimaldama lapsohvritel anda tunnistusi oma kuritarvitajaga silmitsi seismata ning tugevdama koostööd kodanikuühiskonna, valitsuste ja kohtumõistmisasutuste vahel.
Konventsiooni 20.aastapäev on võimalus uuendada meie lubadust tegutseda koos kaitsmaks meie lapsi kõikvõimalike ohtude eest, nii et neist võiksid saada meie demokraatia tulevased arhitektid.

Täiuslik kingitus
LOUIS MICHEL
Euroopa Komisjoni erivolinik arengu- ja humanitaarabi alal

Täiuslik kingitus Lapse Õiguste Konventsiooni 20nda aastapäeva tähistamiseks oleks allkirjastada konventsioon kui laste õigustele pühendumise konkreetne väljendus. Kahjuks ei võimalda konventsioon allkirjastamist piirkondlike üksuste poolt. Hoolimata sellest piirangust aktsepteerib ja austab Euroopa Liit de facto konventsiooni autoriteeti.
Euroopa Liidu väljakutseks on täide viia oma deklareeritud kavatsus, nii et lapsed ei oleks arengu- ja humanitaarabi osutamise juures teisejärgulised. Arengu suurima tagajana maailmas saab Euroopa seda võimalust vedada. Euroopa Liit edendab mitmeid laste õiguste alaseid poliitilisi meetmeid, mis aitavad kaasa Konventsiooni täideviimisele, sealhulgas integreeritud inimõigustel tuginev lähenemine, mis rõhutab põhivajaduste ja lastekaitsesüsteemide tähtsust. Käesolevas globaalses majanduslikus madalseisus, mis on ohtu seadnud tulevaste põlvkondade õitsengu, on senisest enam asjakohane seada esiplaanile just lapsed. Ajalugu on näidanud, et lapsed on majandussurutise situatsioonis eriti haavatavad, kuna sageli võetakse nad koolist ära ja pannakse tööle või kannatavad nad alatoitumise all, sest toitu napib. See võib jätta püsivaid jälgi laste arengusse, mis omakorda toob kaasa tõsiseid tulevasi tagajärgi ühiskonnale tervikuna. Euroopa Liidu huviks on aidata meie partneritel kriis üle elada kindlustades selle, et nad säilitaksid sotsiaalsed põhiteenused.
Me oleme juba näinud laste õiguste edenemist ja ma loodan, et konventsiooni 20ndal aastapäeval kannavad need jõupingutused jätkuvalt vilju.

Tugevamad lapsed, tugevam ühiskond
JAVIER SOLANA
Üldise välis- ja turvalisuspoliitika esindaja, Euroopa Nõukogu sekretär

Lapse Õiguste Konventsioon on kaasa toonud uue nägemuse lastest, kes vajavad spetsiaalset tähelepanu ning kes ei ole ei oma vanemate omandid ega heategevuse abitud objektid. Konventsioon määratleb neid inimestena, kellel on omaenda õigused.
Konventsioon on mänginud suurt rolli lapsepõhiste poliitiliste meetmete edendamisel nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Euroopa Liidu jaoks on see olnud inspiratsiooni võtmeallikaks. Euroopa Liidu Põhiõiguste Harta tunnustab selgesõnaliselt laste õigusi ja kinnitab kohustust tegutseda laste parimates huvides ning võtta arvesse nende arvamust. 2003.a võttis Euroopa Liit omaks „Laste ja relvastatud konflikti juhtnöörid”, et osutada tähelepanu relvastatud konflikti lühiajalisematele ja pikaldasematele mõjudele lastele. 2007.a ilmunud „Juhtnöörid laste õiguste edendamiseks ja kaitseks” kinnitab Euroopa Liidu otsust lugeda laste õiguste edendamine ja kaitsmine prioriteetseks küsimuseks inimõiguste alases välispoliitikas.
Hoolimata sellest kõigest ja teistestki saavutustest on palju veel teha. Usun kindlalt, et lastesse investeerides rajame me pinnase maailmale, kus inimõiguste rikkumiste suhtes eksisteerivale osavõtmatusele ja ükskõiksusele ei ole kohta. Konventsiooni normatiivne ja eetiline raamistik on sellel teel tugevaks põhjaks. Me teame, et võimaldades lastel kaasa rääkida, panustame me tugevamatesse lastesse, ja tugevamad lapsed on võimelised ehitama tugevamaid ühiskondi – ja lõpptulemusena parema maailma.

Kus nad peaksid olema: Lapsed poliitilise agenda kõrgeimal tasandil
BENITA FERREROWALDNER
Euroopa Komisjoni erivolinik välissuhete ja Euroopa lähipoliitika alal

Ma usun, et konventsiooni otsustavaks mõjuks on panna rahvusvahelised tegijad – sealhulgas Euroopa Liit – asetama laste õigused oma poliitilise agenda kõrgeimale tasandile. Euroopa on laste õigusi selgesti mõistnud ning end neile pühendanud, kuid poliitilisel tasandil peab progressi toetama ka konkreetne tegevus. Euroopa Liidul on laste toetamise osas pikk ajalugu – alates Gaza sektoris koolides ehitamisest kuni hädaabi osutamiseni Sri Lankal. Euroopa Liit tugineb samadel põhimõtetel nagu konventsioon. Selge, rahvusvaheliselt tunnustatud ja siduva raamistiku olemasolu on minu hinnangul suurepärane vahend, mis aitab meil teha koostööd partnerriikidega leevendamaks kannatavate laste olukorda, kellel ei ole ligipääsu puhtale veele ega hügieenile, haridusele, või kes elavad konfliktsetes piirkondades.
Kuid palju on veel teha. Võtmeväljakutseks on teha laste osalus reaalsuseks. Euroopa Liidu ametnikud on mulle näidanud, kui tänuväärne on töö lastega, mis annab võimaluse kaasata lapsi nende õigustesse puudutavasse diskussiooni. Laste kuulamine võimaldab meil anda neile volitusi. Usun, et see on midagi, mida me kõik saame teha paremini: kaasata lapsi dialoogi meetmete kohta, mis puudutavad neid endeid. Konventsiooni 20. aastapäev on võimalus uuendada meie lubadust nende ees, kes on meie jõupingutuste südameks – lapsed kõikjal üle maailma – ja tõotada, et me ei puhka enne, kui kõik need lapsed naudivad oma õigusi täiel rinnal.

Iga Euroopa Liidu Komisjoni erivoliniku essee täispikk  versioon on kättesaadav UNICEFi veebilehel www.unicef.org/rightsite

e-pood Unicef Eesti
Külasta UNICEFi
e-poodi
Eesti keeles Vene keeles Läti keeles UNICEFi kodulehe uuendamist toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Unicef Eesti Unicef Eesti