Unicef Eesti
Eesti keeles Vene keeles UNICEF Eesti Kopli 12-305, Tallinn 10412, Telefon: + 372 6000 111 Faks: + 372 6000 222
Unicef Eesti
koos laste heaks Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
trüki lehekülg

UNICEF EESTIS

UNICEFi kaasabil, läbi rahvusvahelise kogemuse, erialalise ekspertiisi ja programmilise tegevuse eesmärgid Eestis
• ühiskonna teadlikkuse tõstmisele laste õiguste kaitsest ning vanemate ja riigi kohustustest;
• poliitilise dialoogi arendamisele, Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, ministeeriumide, omavalitsuste, aga samuti riigiametnike ja ühiskondlike organisatsioonide, laste ja nende vanemate paremale informeeritusele konventsioonist tulenevatest õigustest ja kohustustest;
• demokraatia põhimõtete kinnistumisele ja vabatahtliku liikumise arengule;
• lastekaitsesüsteemi arendamisele;
• ühiskonna hoiakute ja suhtumiste muutmisele;
• õigete väärtushinnangute ja eeskujude kujunemisele lastes, kus oleksid on tasakaalus õigused ja kohustused; huvi ja austuse  kasvatamisele Eesti ajaloo ja traditsioonide vastu, kodanikuühiskonna väärtuste kinnistumisele;
• koostööle laste olukorra järelevalve teostamisel ning puuduste või lapse õiguste rikkumisele tähelepanu osutamisel (Vabariigi Valitsuse, ministeeriumite, vastavate ametkondade teavitamine).

UNICEF tahab aidata kaasa Eesti Vabariigis
• ühiskonna teadlikkuse tõstmisele laste õiguste kaitsest ning vanemate ja riigi kohustustest;
• Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, ministeeriumide, omavalitsuste, aga ka riigiametnike ja ühiskondlike organisatsioonide, laste ja nende vanemate paremale informeeritusele konventsioonist tulenevatest õigustest ja kohustustest;
• demokraatia põhimõtete kinnistumisele ja vabatahtliku liikumise arengule;
• lastekaitsesüsteemi arendamisele;
• ühiskonna hoiakute ja suhtumiste muutmisele;
• õigete väärtushinnangute kujunemisele lastes, kus oleksid tasakaalus õigused ja kohustused;
• laste olukorra järelevalve teostamisele ning puuduste või lapse õiguste rikkumisele tähelepanu osutamisele (Vabariigi Valitsuse, ministeeriumite, vastavate ametkondade teavitamine).

Tegevused
• ÜRO Lapse Õiguste Konventsiooni tutvustamine, järelevalve ja monitooring
• konventsiooni rakendumine nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil, jälgimine, ettepanekud-soovitused
• organisatsiooni pideva arengu ja jätkusuutlikkuse tagamine ning programmilise tegevuse elluviimine
• seisukohavõtud, osalus töögruppides ja komisjonides, panus raportite jm dokumentide koostamisel, konsultatsioonid
• vabatahtlike kaasamine ja kodanikuühiskonna edendamine
• avalikkuse teavitamine ja kaasamine
• regioonides infopunktide, ekspertide tugigruppide ja vabatahtlike koostöövõrgustiku loomine
• koolitused, infopäevad, teabematerjalid, seminarid, ümarlauad jne

e-pood Unicef Eesti
Külasta UNICEFi
e-poodi
Eesti keeles Vene keeles UNICEFi kodulehe uuendamist toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Unicef Eesti Unicef Eesti